Hot News :

ประชาสัมพันธ์ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2562 ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS

วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 10:49

      ด้วย เทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือมายัง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS ***ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2562 ตามช่องทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

  1. เข้ารับการการประเมิน และตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS คลิกที่นี่ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/7pl2wi
  2. เข้ารับการการประเมิน และตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS สแกน QR-Code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 35000. โทร 045-476168 แฟกซ์ 045-476195

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ